Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  1: TOEPASSELIJKHEID EN BESCHIKBAARHEID
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten en van koop/verkoop door ZLAAP.
 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 4. Deze voorwaarden zijn publiekelijk beschikbaar gesteld via de Kamer van Koophandel Nederland en via de website www.zlaap.nl. Verder kunnen deze voorwaarden ook op verzoek terstond worden toegezonden.
 5. Naast de voorwaarden gesteld door ZLAAP, zijn er ook regels gesteld door de wetgever en in deze context in het bijzonder door de Nederlandse Zorgautoriteit. In het geval van strijdige voorwaarden met de regels van de NZA hebben de regels van de NZA een hogere prioriteit.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
2: OVEREENKOMSTEN
 1. Dit artikel heeft betrekking op alle overeenkomsten die ZLAAP aangaat met wederpartij. Dus zowel voor afspraken/overeenkomsten voor diensten op het gebied van snurkbehandelingen als ook op bestellingen en gemaakte afspraken via de webwinkel.
 2. Overeenkomsten worden bindend door schriftelijke en/of elektronische (email)en/of telefonische (SMS) bevestiging van ZLAAP.
 3. Mondelinge afspraken binden ZLAAP nadat deze schriftelijk door ZLAAP zijn bevestigd, dan wel zodra ZLAAP een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 4. Alle offertes, aanbiedingen, prijs- en tarievenlijsten, levertijden etc. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten
3: BETALING
 1. ZLAAP is bevoegd om -ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij- vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken en/of tot levering over te gaan. ZLAAP is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde vooruitbetaling is gedaan c.q. de zekerheid is gesteld.
 2. De nota’s van ZLAAP zullen door de wederpartij bij vooruitbetaling dan wel contant worden voldaan dan wel conform de schriftelijk tussen partijen overeengekomen betalingscondities.
 3. ZLAAP is gerechtigd om, naar eigen inzicht, vorderingen over te dragen aan een factoring bedrijf. Wederpartij wordt in deze gevallen geacht te betalen aan factoring bureau.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal de wederpartij de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
 5. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald stuurt ZLAAP, of het desbetreffende factoring bedrijf een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling. ZLAAP heeft het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. ZLAAP zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. Door middel van de betalingsherinnering stelt ZLAAP de wederpartij in de gelegenheid om alsnog (kostenloos) het notabedrag binnen 14 dagen te voldoen;
 6. Indien de factuur niet binnen 14 dagen, of binnen de schriftelijk overeengekomen afwijkende betalingstermijn, na de datum van de betalingsherinnering is betaald, is ZLAAP gerechtigd buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen en wordt de nota uit handen gegeven ter incasso. Deze buitenrechtelijke kosten bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering.
 7. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is ZLAAP bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien ZLAAP het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 8. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. De wederpartij heeft de mogelijkheid om zelf een afspraak te maken via zlaap.nl. Na het boeken van de afspraak ontvangt de wederpartij een bevestiging van de gemaakte afspraak. Deze bevestiging is een automatisch bericht. De geselecteerde dag en tijd zijn onder voorbehoud i.v.m. efficiëntie van de dagplanning van ZLAAP.
4: NIET GOED GELD TERUG GARANTIE
 1. De behandelresultaten met een snurkbeugel zijn in de regel zeer goed. Toch kan het voorkomen dat in sommige gevallen niet het gewenste resultaat wordt bereikt of dat het enige tijd duurt voordat het effect van een snurkbeugel optimaal is. De snurkbeugel moet mogelijk nog bijgesteld worden, naar gelang het resultaat na een gewenningsperiode van 2-3 weken
 2. In het geval dat de snurkbeugel na de gewenningsperiode en na eventuele aanpassing van de instelling van de beugel toch niet leidt tot een significante reductie van het snurken, biedt Zlaap een Niet Goed Geld Terug Garantie.
 3. Om aanspraak te maken op de Niet Goed Geld Terug garantie dient de wederpartij door middel van een snurk app (bijv. ‘Do I Snore or Grind’ of ‘SnoreLab’) het snurkgedrag te meten met en zonder de snurkbeugel, en de resultaten te delen met ZLAAP.
 4. Indien uit de meetresultaten blijkt dat het snurken inderdaad onvoldoende gereduceerd is (t.w. het resterende snurken blijft boven  10%), heeft wederpartij het recht om overeenkomst te ontbinden en het reeds betaalde geld terug te vorderen. De wederpartij dient in dit geval de geleverde snurkbeugel en bijgeleverde zaken te retouren aan ZLAAP. In dit geval betaalt ZLAAP het terug te vorderen bedrag binnen 30 dagen terug op het bij haar bekende bankrekeningnummer.
5: AANSPRAKELIJKHEID
 1. ZLAAP kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht zoals dit door de NZA is voorgeschreven en spant zich in teneinde een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van haarzelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haar vennoten, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 2. ZLAAP is niet aansprakelijk voor op het bedrijfsterrein van ZLAAP zoekgeraakte, beschadigde en/of gestolen eigendommen van de wederpartij danwel van welke anderen ook.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van ZLAAP -uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken overeenkomst. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.
 5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen ZLAAP tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na verrichting en of aankoop.
 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens ZLAAP en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart ZLAAP tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 7. voormelde schade is ontstaan door een handelen of nalaten van de wederpartij in strijd met de instructies en/of het advies van ZLAAP;
 8. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van ZLAAP strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van eventuele afgeleverde zaken;
 9. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens (waaronder medische rapporten, artsenverklaringen, informatie afkomstig van overheden en/of andere informatie), alles in de ruimste zin die door of namens de wederpartij aan ZLAAP zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 10. De wederpartij vrijwaart ZLAAP voor aanspraken van derden welke voortvloeien uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is.
6: VERTROUWELIJKE INFORMATIE
 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Al hetgeen de wederpartij aan ZLAAP ter beschikking stelt, in verband met de door ZLAAP te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. ZLAAP staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door ZLAAP zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 4. ZLAAP staat er voor in dat haar personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 5. ZLAAP verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.
 6. Het is ZLAAP toegestaan te publiceren over door haar verrichte diensten en werkzaamheden mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.
7: OVERMACHT
 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe ZLAAP krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van ZLAAP en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van ZLAAP, is ZLAAP gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens ZLAAP tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, zoals uitval van het computernetwerk; natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij ZLAAP, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover ZLAAP in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan ZLAAP verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
8: INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. ZLAAP is en blijft rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van ontwikkelde methodes, modellen, technieken, programmatuur, producten, adviezen, documenten, rapporten en dergelijke.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan ZLAAP voorbehouden.
 3. Slechts na daartoe strekkende overeenkomst en na betaling van het tengevolge van de gesloten overeenkomst aan ZLAAP verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe.
 4. Voor zover toepasselijk verkrijgt de wederpartij de in lid 1 van dit artikel genoemde stukken slechts voor eigen gebruik. De wederpartij is niet gerechtigd de stukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZLAAP anders dan voor eigen gebruik te hanteren, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.
9: ANNULERING
 1. Annulering - waaronder uitdrukkelijk begrepen wordt annulering van gemaakte afspraken voor (deel)behandelingen - door de wederpartij is slechts mogelijk indien ZLAAP daarin toestemt.
 2. Aan de annulering van afspraken met betrekking tot diensten op het gebied van snurkbehandelingen zijn de volgende voorwaarden verbonden:
 3. annulering van de afspraak tot 2 dagen vóór het overeengekomen tijdstip heeft geen consequenties. Eventueel betaalde voorrijkosten of aanbetalingen worden gerestitueerd, minus € 15 administratiekosten;
 4. annulering van de afspraak tot 1 dag vóór het overeengekomen tijdstip heeft eveneens geen consequenties mits direct bij annulering een nieuwe afspraak kan worden ingepland en deze afspraak wordt nagekomen. Indien het niet mogelijk blijkt bij annulering een nieuwe afspraak in te plannen, is ZLAAP gerechtigd aan de wederpartij de voorrijkosten, met een minimum van € 49,95 in rekening te brengen.
 5. indien annulering binnen 1 dag vóór het overeengekomen tijdstip plaatsvindt c.q. geheel geen annulering (no show) plaatsvindt en de wederpartij niet op het overeengekomen tijdstip verschijnt, is ZLAAP gerechtigd aan de wederpartij de voorrijkosten, met een minimum van € 49,95 in rekening te brengen.
10: UITVOERING WERKZAAMHEDEN
 1. ZLAAP is gehouden de overeenkomst op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
 2. ZLAAP is bevoegd om ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.
 3. De wederpartij dient de aanwijzingen van ZLAAP tijdens de behandeling op te volgen.
 4. Wanneer leveringen dan wel werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van ZLAAP niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld door belemmering van de uitvoering van de werkzaamheden, door het niet of niet juist opvolgen van aanwijzingen van ZLAAP, door onvolledige ter beschikkingstelling van gegevens of anderszins, is ZLAAP gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen en om haar werkzaamheden op te schorten totdat de belemmerende oorzaak wordt opgeheven en totdat de wederpartij de uit de belemmering voortvloeiende kosten voldaan heeft.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de door ZLAAP aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, door overmacht of ten gevolge van aan ZLAAP niet bekende omstandigheden, heeft ZLAAP het recht haar werkzaamheden onmiddellijk te staken en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of nadere ingebrekestelling vereist is en onverminderd het recht op schadevergoeding. ZLAAP heeft in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door ZLAAP verrichte werkzaamheden.
 6. Alle onkosten welke door ZLAAP worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Alle voorgaande bepalingen van dit artikel laten het recht van ZLAAP op volledige betaling van de overeengekomen prijs onverlet.
11: INFORMATIEPLICHT
 1. De wederpartij is verplicht aan ZLAAP alle door haar in het kader van een juiste uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie kosteloos en volledig te verschaffen.
 2. ZLAAP behoudt zich het recht voor de uitvoering van overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplichting zal hebben voldaan.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart ZLAAP voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. ZLAAP heeft het recht haar diensten te weigeren op basis van haar zorgvuldige evaluatie van de door de wederpartij verstrekte informatie;
 5. De wederpartij verklaart door acceptatie van deze algemene voorwaarden dat ZLAAP aan haar informatieplicht heeft voldaan en dat zij zich op de hoogte heeft gesteld van alle door ZLAAP beschikbaar gestelde informatie en adviezen met betrekking tot de behandeling, de nazorg en het te verwachten resultaat en ZLAAP hierop niet zal aanspreken.
12: KOOP OP AFSTAND
 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a en 46b van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een zichttermijn van 14 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de wederpartij het recht heeft, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zaak, de overeenkomst met ZLAAP te ontbinden. Ontbinding is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de wederpartij aan ZLAAP.De wederpartij is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven.
 3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende zaken – zullen uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
 4. De wederpartij kan de zichttermijn uitsluitend inroepen op de wijze die door ZLAAP bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
 5. In geval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de wederpartij, op een door ZLAAP te bepalen wijze, aan ZLAAP retour gezonden te worden.
 6. In geval van ontbinding worden de door de wederpartij reeds gedane betalingen, door ZLAAP zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen, na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd. Verzendkosten worden niet terugbetaald.
 7. ZLAAP heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren, dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover ZLAAP vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking, de zaak reeds geopend en of (deels) gebruikt is en/of de zaak is beschadigd. ZLAAP stelt de wederpartij per omgaande na ontvangst van de zaak in kennis van een eventuele weigering, dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.
13: LEVERING
 1. ZLAAP beoogt om producten binnen 21 dagen te leveren. ZLAAP  hanteert een maximale levertermijn van 60 dagen. Zijn de zaken dan niet geleverd heeft wederpartij het recht om overeenkomst te ontbinden en haar reeds betaalde geld terug te vorderen. In dit kader betaalt ZLAAP het terug te vorderen bedrag binnen 30 dagen terug op het bij haar bekende bankrekeningnummer/creditcard.
 2. ZLAAP is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 3. ZLAAP zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij levering van de zaken.
 4. Indien de levering van bestelde zaken onmogelijk blijkt te zijn, zal ZLAAP zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich meebrengen om een vervangende zaak ter beschikking te stellen.
 5. ZLAAP is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
 6. Alle onkosten welke door ZLAAP worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14: TRANSPORT
 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door ZLAAP te bepalen wijze.
 2. ZLAAP is aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, vanaf magazijn tot aan de deur van levering bij wederpartij. Vanaf levering is het risico overgegaan op wederpartij.
 3. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming.
 4. Indien de wederpartij de bestelde zaken niet in ontvangst neemt, op het moment van aflevering niet thuis is, dan wel anderszins in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering moet medewerken, blijven de overeengekomen prijs, de verzendkosten en administratiekosten verschuldigd.
15: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
 1. ZLAAP is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor verkeerd en/of onverantwoord gebruik van het geleverde, hierbij valt onder meer te denken aan gebruik in strijd met regels van overheden, gebruik in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamd dan wel gebruik tegen uitdrukkelijke instructies c.q. adviezen van ZLAAP in.
 2. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die al op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht ZLAAP zich die zaken naar eigen inzicht kosteloos te repareren of te vervangen.
 3. ZLAAP staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 4. Zo door ZLAAP geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
16: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij ZLAAP binnen een redelijke termijn, doch in ieder geval binnen 1 week, na ontvangst van de zaken c.q. ontdekking van het gebrek, hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan ZLAAP.
 2. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan ZLAAP kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. In geval van afkeuring van de zaken zal ZLAAP in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken te herstellen/opnieuw te leveren.
 5. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 6. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van ZLAAP indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door ZLAAP te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij ZLAAP de reclame gegrond verklaart.
17: Klachtenregeling ZLAAP
 1. Klachten of gegevens omtrent gebreken over goederen of diensten van ZLAAP dienen binnen redelijke termijn nadat de wederpartij dit heeft ontdekt, schriftelijk of elektronisch bij ZLAAP te worden ingediend
 2. ZLAAP kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende goed of dienst een gebrek kleefde, indien de in het voorgaande lid bedoelde termijn wordt overschreden.
 3. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is ZLAAP verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. ZLAAP zal zich steeds inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 4. Klachten omtrent facturen dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk of elektronisch bij ZLAAP te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.
18: TOEPASSELIJK RECHT
 1. Op de tussen ZLAAP en de wederpartij gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
ZLAAP is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ZLAAP B.V., gevestigd te Zuideinde 22, 1151CP Broek in Waterland, ingeschreven bij KvK onder nummer 70227608.